2
 

STAWIAM NA NAUKĘ

realizowano w latach 2012 - 2013


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stawiam na naukę!

Okres realizacji projektu

1.07.2012 - 30.06.2013

Całkowita wartość projektu

1.958.989,80

Wartość dofinansowania

1.958.989,80

Realizator / Biuro Projektu

Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.01.02-24-220/11-00 z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Gliwice.

Opis projektu:

Projektem zostanie objętych 938 uczennic i 882 uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III 28 szkół podstawowych poprzez organizację:

  • zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących określone dysfunkcje

  • zajęć rozwijających uzdolnienia.

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

  • zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych;

  • zminimalizowanie wad postawy poprzez uczestniczenie z zajęciach gimnastyki korekcyjnej;

  • rozwój umiejętności uzdolnionych uczniów i uczennic poprzez uczestniczenie

w zajęciach dodatkowych;

  • poprawę w zakresie komunikacji społecznej i psychoedukacji poprzez uczestniczenie
    w zajęciach specjalistycznych.