2
 

Organizacja wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEKI WYJŚĆ

Organizacje wycieczek krajoznawczych w szkołach reguluje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135/2001, poz. 1516)

§ 1. Zasady ogólne.

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele,rodzice i uczniowie.

3. Dla uczniów szkół podstawowych proponowane są następujące typy wycieczek:

Dla klas 0-3: wycieczki po najbliższej okolicy szkoły i miasta, dzieci poznają ulice i dzielnice miasta,

rozmieszczenie obiektów przemysłowych i handlowych, otaczającą przyrodę, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa na wycieczkach, w środkach lokomocji.

Dla klas 4-6: wycieczki w obrębie własnego regionu uczestnicy poznają krainy geograficzne województwa, walory przyrodnicze regionu, muzea i skanseny, część wybranej grupy górskiej, uczą się podstaw krajoznawstwa i topografii zachowania w różnych miejscach i okolicznościach.

§ 2. Rodzaje wycieczek.

1. Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z

programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

2. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze – odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające

od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

3.Wycieczki turystyki kwalifikowanej – wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem.

§ 3. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty.

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym i zeszycie wyjść.

3. Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić koordynatorom do spraw wycieczek i wyjść,( powołanego przez dyrektora szkoły) do zatwierdzenia: następujące dokumenty:

 • Kartę wycieczki (zał. 1) wraz z listą uczestników oraz listą uczniów nie jadących na wycieczkę z dopiskiem klasy do której będą dołączeni.

Lista uczniów powinna być wypełniona z aktualnym adresem zamieszkania uczniów oraz numerem telefonu rodziców ucznia

 • Program i szczegółowy harmonogram wycieczki (zał .2)

 • Regulamin wycieczki z podpisami uczestników( zał. 3)

 • Zadania i zakres obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki ( zał.4)

 • Zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce dziecka(zał. 5)

 • Po zakończeniu wycieczki- podsumowanie, ocenę stopnia realizacji programu wycieczki oraz sprawozdanie finansowe ( zał. 6)

 • Braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie dwóch dni przed planowaną wycieczką i przedstawić dyrektorowi do zatwierdzenia.

Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nie udzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy.

1. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika

wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora

2. Kierownik wycieczki powinien zadbać o to, by na przysłanych do szkoły rachunkach była wymieniona nazwa grupy, klasy lub nazwisko kierownika wycieczki, której świadczenie dotyczy.

3. Organizator powiadamia wicedyrektora szkoły o planowanej wycieczce/imprezie z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Kierownik wycieczki i opiekunowie.

 1. Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel.

 2. Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele, bądź rodzice.

 3. W uzasadnionych wypadkach funkcję opiekuna może pełnić inna pełnoletnia osoba.

 4. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i bezwzględnie ich przestrzegać.

 5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

 6. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do sprawdzenia czy trasa wycieczki wymaga wykwalifikowanego przewodnika miejskiego.

( Wykaz miast w których do oprowadzania wycieczek są wymagane uprawnienia przewodnika miejskiego: Katowicami z miastami GOP, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Toruń, Warszawa, Wrocław.)

§ 5. Zadania kierownika wycieczki.

1.Opracowanie z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki.

2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki.

3. Określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie warunków do ich spełniania

od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.

6. Określenie zadań dla opiekunów(przydzielenie konkretnych uczniów danemu opiekunowi).

7. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprawny sprzęt i ekwipunek.

8. Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

9. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.

10. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.

11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę , po zakończeniu wycieczki rozliczenie finansowe.

12. Dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego

13. Kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić czy biuro podróży jest zarejestrowane w centralnym rejestrze zezwoleń pod adresem: http://turystyka.crz.mg.gov.pl/index.html, gdzie można sprawdzić czy biuro działa legalnie oraz czy posiada koncesję i ubezpieczenie. Przed sprawdzeniem organizatora należy uzyskać informację o pełnej nazwie i adres siedziby biura

14. Wszelkie wpłaty za wycieczki powinny być wykonywane za pośrednictwem rachunku bankowego szkoły

15. Kierownik powinien sprawdzić czy przewoźnik posiada koncesję na transport osobowy (w wypadku wycieczek zagranicznych koncesja musi obejmować wszystkie kraje tranzytowe i docelowe) pod groźbą nie wypłacenia odszkodowania w wypadku nieszczęśliwego zdarzenia.

§ 6. Obowiązki opiekuna.

 1. Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań.

 2. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 3. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im. zadań.

§ 7. Finansowanie wycieczek.

 1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników , środków Rady Rodziców lub innych źródeł.

 2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

 3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat , jakie powstały z tego tytułu.

4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

§ 8 . Zasady bezpieczeństwa.

 1. Każda wycieczka i impreza turystyczno krajoznawcza powinna być dobrze przygotowana i omówiona z uczestnikami. Przed wyjściem/wyjazdem uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę program i regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa.

 2. Wychowawca, opiekun powinien wiedzieć o chorobach uczestników wycieczki tj. astma, choroby serca, klaustrofobia itp.

 3. Rodzice po zakończonej wycieczce zobowiązani są do odbioru dziecka spod szkoły lub dostarczyć przed wycieczką pisemna zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

 4. Niedostosowanie uczniów do regulaminu wycieczki ma wpływ na ocenę z zachowania

§ 9 Zasady podawania leków

1. Wszelkie podanie uczniom leku (w tym aspiryny, aviomariny) wymaga pisemnej zgody rodziców najlepiej dwóch

2. Jeżeli w czasie trwania wycieczki zostały przypisane leki należy uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez lekarza

§ 10 Zasady współpracy z biurem podróży:

 1. Kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić czy biuro podróży jest zarejestrowane w centralnym rejestrze zezwoleń poda adresem: http://turystyka.crz.mg.gov.pl/index.html gdzie można sprawdzić czy biuro działa legalnie oraz czy posiada koncesję i ubezpieczenie. Przed sprawdzeniem organizatora należy uzyskać informację o pełnej nazwie i adres siedziby biura

 2. Kierownik zobowiązany jest sprawdzić czy przewoźnik posiada koncesję na transport osobowy (w wypadku wycieczek zagranicznych koncesja musi obejmować wszystkie kraje tranzytowe i docelowe) pod groźbą nie wypłacenia odszkodowania w wypadku nieszczęśliwego zdarzenia.

§ 11. Liczba opiekunów

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. § 32.1.1 Przy

organizacji i zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się odbywać.

Liczba opiekunów :

 1. przejazd koleją – 1 opiekun na 10 uczestników,

 2. wycieczki górskie, rowerowe – 1 opiekun na 10 uczestników,

 3. wycieczki kajakowe, narciarskie, żeglarskie – 1 opiekun na grupę

(poniżej 10 uczestników) w zależności od sprzętu i stopnia trudności trasy,

 1. wycieczki piesze w miejscu zamieszkania – 1 opiekun do 30 uczniów,

 2. wycieczki z wykorzystaniem miejskich środków lokomocji – 1 opiekun na 15 uczniów,

 3. przejazd autokarem – zabezpieczenie miejsc przy wejściu– od 2 do 4 opiekunów,

 1. wycieczki na kąpieliska i pływalnie, szczególnie przy basenach łączonych obowiązuje zasada – dodatkowe kryterium: nie mniej niż jeden opiekun na jeden basen.

Ilość opiekunów można, zwiększyć mając na uwadze specyfikę klasy i stopień trudności wycieczki.

§ 12 Szczegółowe zasady organizowania wycieczek autokarowych

 1. Najczęściej używany środek transportu grup młodzieży, turystycznych zwłaszcza na duże odległości jest autobus – autokar (pojazd o liczbie miejsc siedzących powyżej 9).

 2. Umowę grupowego przewozu osób zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu (kierownik wycieczki).

 3. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

 4. Kierownik wycieczki powinien wpływać na przestrze ganie przez kierowcę bezpieczeństwa jazdy. Powinien również odbyć rozmowę na temat stanu technicznego pojazdu, jego wyposażenia.

 5. Od kierowcy nie wolno żądać spełnienia czynności wykraczających poza przepisy
  i obowiązki dotyczące zasad pracy.

 6. Autokar może rozwijać dopuszczalną prędkość 100 km / godz. na autostradzie i drodze ekspresowej.

 7. Dzienny okres prowadzenia autokaru przez kierowcę nie może przekroczyć 9 h.

 8. Czas odpoczynku kierowcy autokaru zgodnie z Umową europejską AETR - w każdej dobie kierowca korzysta z okresu odpoczynku wynoszącego, co najmniej 11 kolejnych godzin.

 9. Gdy pojazd jest prowadzony przez 2 kierowców każdy jest uprawniony do odpoczynku trwającego nie mniej niż 8 kolejnych godzin.

 10. Przerwy w pracy kierowcy po 4,5 godz. okresie prowadzenia przysługu je ci najmniej
  45 minutowa przerwa, która może być zastąpiona przerwami trwającymi, co najmniej 15 minutowymi rozłożonymi na okres prowadzenia.

 11. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.

 12. Nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą. Jednak ze względu na bezpieczeństwo i samopoczucie uczestników unikać należy podróżowania w nocy.

 13. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc.

 14. 1 opiekun na 15 uczniów nie licząc kierowcy i pilota.

 15. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 osób..

 16. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz poświadczenie sprawności technicznej, właściciel autokaru przedstawia kierownikowi powyższe dokumenty.

Na wniosek rodziców autokar może być przebadany po wcześniejszym umówieniu się z policją. Do kontroli pojazdu jadą wnioskujący rodzice. Kierownik i opiekunowie pełnią w tym czasie opiekę nad powierzonymi uczniami przed budynkiem szkoły.

 1. Autokar musi być oznakowany „przewóz dzieci.”

 2. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci

 3. Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy(nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem do oparcia, wyrzucać śmieci przez okno itp.

 4. Planując wycieczkę autokarową należy się zapoznać ze stanem zdrowia uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej należy podać odpowiednie leki 30 min. przed jazdą.

 5. Podczas transportu dzieci, przy drzwiach powinny siedzieć osoby dorosłe( z przodu , środek, tył autokaru).

 6. W grupowym przewozie osób do obowiązków kierownika wycieczki należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych.

 7. Przejścia w autobusie powinny być wolne od bagaży, nie wolno również w przejściach ustawiać miejsc dodatkowych.

 8. Co 1 – 2 godziny należy zarządzać 5 – 10 minutowe przerwy relaksowe dla młodzieży.

 9. Przy jeździe kilkugodzinnej należy przewidzieć 1 – 2 przerwy 20 – 30 minutowe (spacer, posiłek) najlepiej na terenie przydrożnych parkingów.

 10. Należy unikać chodzenia w autobusie podczas jazdy.

 11. Uczestnicy z dolegliwościami choroby lokomocyjnej powinni zająć miejsce
  w środkowej części autobusu (najmniejsze wstrząsy).

 12. Organizator i uczestnicy wyjazdu ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika, chyba, że strony umówią się inaczej.

 13. W celu uniknięcia nieporozumień z przewoźnikiem w razie wyrząd zonych szkód przez uczestników wycieczki należy młodzież zapoznać z regulaminem podróży, czego dowodem jest podpisanie go przez każdego uczestnika wycieczki w formie zapisu, który stanowi Załącznik Nr 3 .

13. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek pieszych

 1. Normy orientacyjne jednodniowych wycieczek szkolnych.

Lp.

Wyznaczniki

Dzieci

7 – 8 lat

Dzieci

9 – 12 lat

Młodzież

13 – 15 lat

Młodzież

16 – 17 lat

Ogólna długość czasu trwania wycieczki

2h

3h

5h

6h

Ogólna długość czasu trwania wycieczki

2h

3h

5h

6h

Wielkość jednego przemarszu bez przerwy

1 – 1,5

1,5 - 2

2 - 3

3 - 4

Szybkość marszu
w km/godz.

2 – 2,5

2,5 - 3

3 - 4

4 – 5,5

Długość przerw w marszu w minutach

15

15

10

10

Ciężar plecaka
w kilogramach

0,8 - 1

1,5 - 2

2,5 - 3

3.04.2012

 1. Grupa powinna wędrować w szyku zorganizowanym (parami) przy przejściu przez miasto, osiedle lub, gdy chcemy nadać szybsze tempo marszu. Na szlaku poruszamy
  się w szyku luźnym – „gęsiego”.

 2. Na początku grupy idzie kierownik wycieczki oraz najmniej sprawni uczestnicy.

 3. Na końcu maszerują najbardziej doświadczeni uczestnicy, opiekun, sanitariusz.

 4. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw w kolumnie marszowej.

 5. Nie wolno nikomu oddalać się od grupy bez poinformowania kierownika.

 6. Nigdy nie wysyła się jednego uczestnika z poleceniem załatwienia jakiejś sprawy
  ani też nie zostawia samego na szlaku. W razie wypadku z poszkodowanym pozostaje osoba dorosła (opiekun).

 7. Wędrujemy w tempie dostosowanym do wieku i kondycji uczestników.

 8. Pierwszy kilometr na każdym etapie wędrówki przechodzimy wolno, pierwszą przerwę organizujemy po 20 minutach marszu, następne przerwy po każdych 40 – 60 minutach. Po przebyciu połowy drogi robi się dłuższą przerwę 20 – 30 minut a nawet 1 – 2 godzin (posiłek). Ostatni kilometr marszu przechodzimy znowu wolno (uspokojenie pracy serca i rytmu oddychania).

 9. Podczas dłuższego postoju powinno się zdjąć plecak, nie siadać (kłaść się) na gołej ziemi, plecy okryć swetrem.

 10. Przed południem powinno pokonać się największą część trasy.

 11. Zasadniczo należy wędrować po turystycznych szlakach znakowanych.

 12. Wodę można pić w ograniczonej ilości, napoje tylko na postojach, spożywamy kaloryczne pokarmy, łatwo przyswajalne i niewielkiej ilości.

 13. W czasie burzy przysiadamy na plecakach w pojedynkę lub w grupach 2 – 3
  osobowych nakrywając się peleryną. Nie zatrzymujemy się na wzniesieniach,
  pod samotnie stojącymi drzewami, słupami, nie opieramy się o drzewa, skały.

 14. Nie ruszamy na szlaki okresowo zamknięte przez władze administracyjne, leśne, sanitarne.

 15. W dni upalne unikamy wędrówek w samo południe i pamiętamy o nakryciach głowy.

 16. Zimą wędrujemy zawsze przetartymi szlakami i tylko wtedy, gdy dzień jest pogodny, bez silnego wiatru, temperatura nie niższa jak –60C. Tempo marszu musi być wolniejsze jak latem, odpoczynki tylko w f ormie zwolnienia marszu i krótkich postojów. Nie wolno siadać z grupą.

 17. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady nie noszenia jakichkolwiek pakunków,
  w rękach.

§14. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek pieszych górskich

 1. Liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników.

 2. Wszyscy uczestnicy wycieczki/imprezy powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej.

 3. Opiekunowie powinni posiadać numery telefonów służb ratowniczych: JOPR, GOPR, TOPR.

 4. Plan wycieczki powinien uwzględniać trasę stosowną do pory roku(długość dnia), prognozę pogody, możliwość zmiany trasy- drogi zejścia z gór.

 5. Należy powiadomić co najmniej jedną osobę ( np. recepcjonistka w hotelu, kierownik schroniska lub ratowników GOPR lub JOPR o godzinie zakończenia wycieczki oraz poinformować o dotarciu do celu lub o zmianie trasy.

 6. Odpowiedni ubiór( turystyczne buty, zapasowe skarpetki, odzież chroniącą przed zimnem, wiatrem i deszczem, czapkę a niekiedy rękawiczki, telefon komórkowy gwizdek, latarkę

 7. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach.

 8. Na początku i na końcu kolumny idzie osoba dorosła

 9. Uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku idą osoby słabe kondycyjnie.

 10. Na terenach powyżej 1000 m. n. p. m wycieczkę prowadzi przewodnik górski.

 11. Na terenie TPN wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy.

 12. Wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę uwzględniając wiek a także płeć uczestników

 13. Na wędrówkę należy wyruszyć wcześnie rano aby przed zmrokiem dotrzeć do celu.

 14. Wybierając się w góry należy zostawić w miejscu zamieszkania informację o trasie wycieczki i terminie powrotu.

 15. Na szlaku wędrówki zapisywać w schroniskach dokładną datę pobytu i trasę, jaką ma się przebyć.

 16. Pobyt w górach najlepiej rozpocząć od 2 – 3 dniowej aklimatyzacji i wędrówki trasami łatwymi, a dopiero później grzbietami górskimi trudniejszymi.

 17. Wędrówkę rozpoczynamy wcześnie rano, kończymy przed zapadnięciem zmroku.

 18. Nie należy schodzić z wyznaczonych szlaków.

 19. Wędrówkę należy skrócić lub przerwać z chwilą pogorszenia się pogody.

 20. Zachować ostrożność idąc po mokrym lub gliniastym podłożu, po stromych stokach zarośniętych trawą, po piargach. Zboczem w dół nie należy schodzić zbyt szybko.

 21. W razie zabłądzenia należy iść ścieżką prowadzącą w dół, do doliny, albo z biegiem spływających strumieni.

 22. Dzienne normy marszu w górach dla wycieczek pieszych górskich w terenie
  od 600 do 100 m.n.p.m.


§ 15.Szczegółowe zasady organizowania wycieczek rowerowych

 1. Liczebność -2 opiekunów na 10-13 osób ( zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób)

 2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać karty rowerowe, lub prawo jazdy.

 3. W wycieczkach rowerowych może uczestniczyć młodzież po ukończeniu 10 roku życia i zdobyciu karty rowerowej, wyłącznie pod opieką doświadczonego kierownika.

 4. Dzieciom poniżej 10 lat wolno poruszać się po drodze tylko wspólnie z rodzicami.

 5. Rowerzyści mogą korzystać z chodnika przestrzegając następujących zasad:

 6. szerokość chodnika minimum 2 m,

 7. zmniejszenie prędkości,

 8. zachowanie szczególnej ostrożności,

 9. ustępowanie miejsca pieszym.

 10. Uczestnicy powinni podróżować na rowerach o podobnej sprawności technicznej.

 11. Kierownik wycieczki ustala miejsca uczestników w kolumnie oraz sposób porozumiewania się w czasie jazdy.

 12. Najlepiej rozpocząć jazdę rano, by przed południem znaleźć się w miejscu docelowym.

 13. Zabrania się jazdy parami, należy jechać rzędem, zachowując odstępy 3 – 5m.

 14. Kierownik grupy powinien jechać na czele, opiekun na końcu, słabsi rowerzyści
  w środku kolumny.

 15. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do możliwości najsłabszego uczestnika, najczęściej jedzie się z prędkością około 15 km /godz.(z góry około 20 km / godz.).

 16. Pierwszy postój po kilku kilometrach, następne, co godzinę po 10 minut.

 17. Jadąc przez trudny teren (mokradła, piaski) lepiej prowadzić rower.

 18. W razie uszkodzenia roweru do naprawy pozostawić drugą osobę do pomocy albo całą grupę.

 19. Nie należy jechać nocą.

 20. Normy odległości dziennych etapów (dla dziewcząt obniżone o 20 %).

 21. Opiekun wycieczki posiada apteczkę oraz narzędzia do ewentualnej naprawy roweru.

 22. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask rowerowy.

 23. Z boku tylnego bagażnika ( z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.

§ 16. Zasady postępowania w czasie wypadku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

§ 34. 1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

2. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.

§ 35. 1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

1. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

§ 36. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

§ 37. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

§ 38. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

§ 39. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

Rozdział 4

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) społecznego inspektora pracy;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

5) radę rodziców.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważni

ony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

§ 42. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykona

ć dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

§ 43. 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.

§ 17. Regulamin wyjść

§1. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty.

1. Zgody

na przeprowadzenie wyjścia udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie

 1. Należy sprawdzić obecność uczniów i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym

 2. Należy wpisać w dzienniku informację o wyjściu

c. Odnotować fakt wyjścia w zeszycie wyjść.

3. Przed planowanym wyjściem należy poinformować uczniów oraz ich rodziców o wyjściu, podając informację do zeszytu korespondencji, która powinna być podpisana przez rodzica.

§2. Zadania opiekuna

1. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wyjścia .

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz zapewnienie warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wyjścia.

3. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa.

1. Przed wyjściem/wyjazdem uczestnicy muszą poznać cel i miejsce wyjścia oraz zasady bezpieczeństwa.

2. Wychowawca, opiekun powinien wiedzieć o chorobach uczestników tj. astma, choroby serca, klaustrofobia itp.

3. W przypadku gdy na wyjście rodzice udzielają zgody( konkursy, lodowisko i inne) po zakończonym wyjściu rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka spod szkoły lub dostarczają przed wyjściem pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

4. Niedostosowanie uczniów do regulaminu wycieczek i wyjść ma wpływ na ocenę z zachowania

§ 18.Postanowienia końcowe regulaminu wycieczek i wyjść

1.Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach szkolnych wskazanych przez wicedyrektora.

2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga Dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących aktów prawnych .