2
 


WNIOSEK NAUCZANIA J. NIEMIECKIEGO

PLIK DO POBRANIA

pdf.gif Wniosek o nauczanie języka niemeickiego

REZYGNACJA Z NAUCZANIA J. NIEMIECKIEGO

PLIK DO POBRANIA

pdf.gif Oświadczenie o rezygnacji z nauczania języka niemeickiego Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, § 2 pkt 6 : Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.