2
 

Harmonogram zebrań

DATA CEL
10-11.09.2019
  • Informacje ogólne dotyczące Roku Szkolnego.
  • Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
23.10.2019 Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
20-21.11.2019
Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i/ lub informacje o osiąganych przez uczniów
ocenach poniżej ich możliwości
11.12.2019 Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
5-6.02.2020
Informacje o ocenach śródrocznych.
25.03.2020 Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
6-7.05.2019 Informacje o postępach w nauce.
i zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
spotkania indywidualne z rodzicami