2
 

Harmonogram zebrań

DATA CEL
05-11.09.2018
  • Informacje ogólne dotyczące Roku Szkolnego.
  • Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
24.10.2018 Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
28-29.11.2018
Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i/ lub informacje o osiąganych przez uczniów
ocenach poniżej ich możliwości
23-24.01.2019
Informacje o ocenach śródrocznych.
20.03.2019 Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
08-09.05.2019 Informacje o postępach w nauce.
i zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
spotkania indywidualne z rodzicami